අමු ඇඹරැල්ලා බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඇඹරැල්ලා
  • සීනි
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අමු ඇඹරැල්ලා පොතු ඉවත් කර කුඩා කැබලි වලට කපා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.පසුව එම මිශ්‍රණයට ලුණු හා සීනි අවශ්‍ය පමණ යොදා බීමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!