අලිගැටපේර බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • අලිගැටපේර ගෙඩියක්
  • කිරි ස්වල්පයක්
  • වැනිලා අයිස්ක්‍රීම්
  • සීනි

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ඉදුණු අලිගැටපේර ගෙඩියෙහි මදය සූරා බ්ලෙන්ඩර් කර කිරි, සීනි හා අයිස්ක්‍රීම් ද මිශ්‍ර කර හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.පානයට සූදානම්ව වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ස්කූපර් එකක් බීම වීදුරුවට දමන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!