අල බොන්ඩා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තම්බා ගත් අර්තාපල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැදි භාගයයි
  • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

බැටරය සඳහා –

  • කඩල පිටි ග්‍රෑම් 200 යි
  • ආප්ප සෝඩා තේ හැදි කාලක්

සාදන ක්‍රමය –

  • අමු මිරිස් සහ රතු ලූණු සිහින්ව ලියා ගන්න.සියළුම ද්‍රව්‍ය එකට මිශ්‍ර කර පොඩි බෝල සාදා ගන්න.බැටරය සඳහා ඇති කඩල පිටි හා ආප්ප සෝඩා භාජනයකට දමා ඊට වතුර එක්කර බැටරය සාදා ගන්න.තෙල් රත්කර අලබෝල එම බැටරයේ ඔබා තෙලට දමා බැදගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!