අල රොටි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • අල ග්‍රෑම් 500 යි
  • පිටි ග්‍රෑම් 500 යි
  • පොල් බෑයක පොල්
  • රට ලූණු ගෙඩියක්
  • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
  • කෑලි මිරිස් තේ හැදි 02 ක්
  • මාගරින් ග්‍රෑම් 75 ක්
  • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
  • අනාගැනීමට පොල් කිරි

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අල තම්බා පොඩි කර ගන්න.රට ලූණු, අමුමිරිස් කුඩාවට කපා ගන්න.පොඩි කරගත් අල, පාන්පිටි, රට ලූණු, මිරිස්, කෑලි මිරිස්, මාගරින් හා පොල් එකට දමා පොල් කිරි වලින් අනන්න.පමණට ලුණු දමා කුඩා බෝල සාදා තුනී කර තැටියක දමා පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!