ඇඹරැල්ලා අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඇඹරැල්ලා ගෙඩි 16 යි
  • විනාකිරි බෝතල් භාගයයි
  • ලුණු

අබ මිශ්‍රණය සඳහා –

  • අබ ඇට ග්‍රෑම් 100 යි
  • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50 යි
  • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 50 යි
  • විනාකිරි බෝතල් භාගයයි

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ඇඹරැල්ලා වල පොත්ත ඉවත් කර දිග අතට හරහට කපන්න.ඇට ඉවත් කරන්න.සෝදා විනාකිරි භාගයක් සහ ලුණු ස්වල්පයක් දමා විනාඩි 15ක් පමණ තම්බා ගන්න.අබ මිශ්‍රණය සඳහා ඇති සියළුම ද්‍රව්‍ය අඹරාගෙන විනාකිරෙන් දිය කරන්න.රස අනුව ලුණු හා සීනි ස්වල්පයක් එකතු කර තම්බාගත් ඇඹරැල්ලා දමා කවලම් කරන්න.මෙය කල් තබාගත හැකි අච්චාරුවක් බැගින් බෝතල් වල අසුරා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!