කතුරුමුරුංගා මල් කටගැස්ම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කතුරු මුරුංගා මල් 20ක් පමණ
  • ලොකු ලූනු ගෙඩියක්
  • අමුමිරිස් කරල් තුන හතරක්
  • පාන්පිටි බැටරයක්
  • කරපිංචා ඉත්තක්
  • තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

  • කතුරුමුරුංගා මල් වල මැද රේණුව අයින් කර සෝදා දිය බේරෙන්නට තබන්න.පාන්පිටි වලට ලුණු ස්වල්පයක් දමා වතුරෙන් දිය කර බැටරය සාදා ගන්න.තෙල් ටිකක් රත් කර පාන්පිටි බැටරයේ කතුරුමුරුංගා මල බැගින් ඔබා තෙලට දමා බැද තෙල් බේරෙන්නට හරින්න.ලූණු , අමුමිරිස් හා කරපිංචා වෙන වෙනම තෙලේ බැද ඉන්පසුව සියල්ලම කතුරුමුරුංගා මල් සමඟ මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය නම් පමණක් දෙහි ඇඹුල් එකතු කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!