කරපිංචා හා කතුරුමුරුංගා බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සූරාගත් කරපිංචා කොළ කෝප්ප භාගයක්
  • සූරාගත් කතුරුමුරුංගා කොළ කෝප්ප භාගයක්
  • කෑලි කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් 08 ක්
  • තීරු කපාගත් පපඩම්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මේ සියල්ල ලුණු ටිකක් අතඟා තෙලට දමා වෙන වෙනම බැදගන්න.පසුව සියල්ල එකට කවලම් කර කෑමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!