කල්තබා ගත හැකි – දිවුල් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • දිවුල් ගෙඩි 03 ක්
  • වතුර මේස හැඳි 03 ක්
  • සීනි

 

සාදන ක්‍රමය –

  • දිවුල් ගෙඩි වල මදය සූරා ගෙන එයට වතුර මේස හැඳි 03 ක් හා සීනි ස්වල්පයක් එකතු කර ලිප තබා මද ගින්නේ උකුවන තුරු කූරු ගාන්න.තලපයක් පදමට මිශ්‍රණය උකු වන විට ලිපෙන් බා හොඳින් නිවුණු පසු බෝතලයක අසුරා කල්තබා ගන්න.අවශ්‍ය විටදී එයින් මේස හැන්ඳකට වතුර, කිරි හා සීනි යොදා දිවුල් කිරි වීදුරුවක් පිළියෙල කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!