කැකිරි වලින් කළු පොල් මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කැකිරි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බැදපු තුනපහ කුඩු මේස හැන්දක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්
 • කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්
 • කහ කුඩු
 • කරදමුංගු, කරාබුනැටි ස්වල්පයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ලූණු ටිකක්
 • අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්
 • තෙල්
 • ලුණු

කළු පොල් සාදා ගැනීම සඳහා –

 • පොල් මිටක්
 • අබ තේ හැන්ඳක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • හාල් මේස හැන්ඳක්
 • දියකිරි හා මිටිකිරි
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කැකිරි වල පොතු ඉවත් කර ඇට හා මදයත් ඉවත් කර කුඩා කැබලි කපන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා මිරිස් කුඩු, බැදපු තුනපහ කුඩු හා කහ කුඩු දමා බැදෙන්නට හැර තලාගත් කරාබුනැටි, කුරුඳුපොතු හා රම්පෙ, කරපිංචා දමා බැදෙන්නට හරින්න.ඊළඟට අමු ඉඟුරු එකතු කර කැකිරි කැබලි ටිකද එක් කරන්න. ලුණු, අමු මිරිස්, ලූණු හා දියකිරි එක්කර තැම්බෙන්නට හරින්න.භාජනයක් ලිප තබා හාල් ඇට ටික බදින්න.එයට ලියාගත් සුදු ලූණු හා පොල් ටිකක් දමා බැදෙන්නට හරින්න.රන්වන් පාට වන විට අබ ඇට ටිකක් දමා ලිපෙන් බා ගන්න.ඉන්පසු එය අඹරා ගන්න.එම ගුලිය මිටිකිරි වලට දිය කර කැකිරි මිශ්‍රණයට එක්කර හිදෙන තුරු පිසගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!