කුකුල් මස් ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කටු ඉවත් කරගත් කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කැරට් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අල ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බිම්මල් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • පිටි ග්‍රෑම් 25 ක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 12 ක්
 • සුදු ලූණූ ග්‍රෑම් 15 ක්
 • පොල් කිරි මිලි ලීටර් 300 ක්
 • ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් මිලි ලීටර් 25 ක්
 • බේ ලීව්ස් කොළයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • අබ ක්‍රීම් තේ හැඳි භාගයක්
 • සුදු වයින් මිලි ලීටර් 10 ක්
 • කහ
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • භාජනයක් ගෙන බටර් ටික දමා රත්වූ පසු ලූණු, සුදු ලූණු දමා මදක් බැදීගෙන එන විට කුකුල් මස් ටික එකතු කර මද වේලාවක් තම්බා ගන්න. එළවළු ද එක්කර එයටම බේ ලීව්ස් කොළ ද එකතු කර පසුව කහ කුඩු, අබ ක්‍රීම් හා සුදු වයින් එක් කර ගන්න.කුකුල් මස් මිශ්‍රණයට පිටි එකතු කර ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, එක්කරන්න. ඊළඟට පොල් කිරි දමා හොඳින් නටවා ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම්ද එක් කර කවලම් කර ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!