කුම්බලාවන් මිරිසට තෙම්පරාදුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කුම්බලා මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
  • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
  • කුරුඳුපොතු කැබැල්ලක්
  • සුදුලූණු හා අමු ඉඟුරු ස්වල්පයක්
  • අබ ඇට ස්වල්පයක්
  • ලුණු
  • ගොරකා

සාදන ක්‍රමය –

  • කුම්බලාවන් සෝදා කැබලි කපා පහේ වර්ග සියල්ල එක්කර ගොරකා හා වතුර ස්වල්පයක් සමඟින් අනාගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා පළමුව අබ ඇට එක්කර රම්පෙ හා කරපිංචා ද දමා බැද ඊළඟට මාළු මිශ්‍රණය ද එක්කර කුරුඳුපොතු කැබැල්ලද දමා හොඳින් හින්දවා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!