කුම්බලා මාළු තෙල් දැමීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කුම්බලා මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
  • බී ලූණු ගෙඩියක්
  • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
  • ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • තක්කාලි ගෙඩියක්
  • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

  • කැබලි කපාගත් කුම්බලා මාළු සෝදා ගුණු අතගා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.භාජනයකට තෙල් ස්වල්පයක් ලිපතබා රම්පෙ, කරපිංචා, කපාගත් බී ලූණු දමා බැදගන්න.ඊටම ගම්මිරිස්, ලුණු මිශ්‍ර කර බැදගත් කුම්බලා මාළු එක්කර තෙලින් පිස ගන්න.තක්කාලි කැබලි කිහිපයක්ද කවලම් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!