කුරහන් පිට්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කුරහන් පිටි හුණ්ඩුවක්
  • හාල් පිටි හුණ්ඩු භාගයක්
  • පොල් බෑයක පොල්
  • මිටිකිරි ස්වල්පයක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • හාල් පිටි, කුරහන් පිටි වලට එක්කර හලා ගන්න.පොල් වලට ලුණු එක්කර එයට පිටි ටික ටික දමමින් කවලම් කර වතුර ඉසිමින් කැට කර ගන්න.පිට්ටු තම්බා කෑලි කැපීමට පෙර මිටිකිරි ටිකක් ඉස කෑලි කපා ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!