කූනිස්සන් බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කූනිස්සන් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 200 ක්
  • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 75 ක්
  • කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 20 ක්
  • කහ කුඩු හා ලුණු ස්වල්පයක්
  • බිලිං ග්‍රෑම් 200 ක්
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • එළවළු තෙල් ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කූනිස්සන් හොඳින් සෝදා දිය බේරා ගන්න.බිලිං හා ලොකු ලූණු සිහින්ව ලියා ගන්න.මාළු මිරිස් සිහින් පෙති කපා ගන්න.දැන් තෙල් ටිකක් ලිප තබා රත්වන විට කූනිස්සන් ටික බැද අයින් කර ගන්න.දැන් තෙල් අඩු කර එයට කපා ගත් ලූණු, මාළු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා හා බිලිං දමා බැදෙන්නට හරින්න.ඊළඟට කෑලි මිරිස්, කහ කුඩු හා ලුණු එකතු කර අවසානයට බැදගත් කූනිස්සන් දමා කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!