කෙසෙල් ගෙඩි කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඉදුණු ඇඹුල් කෙසෙල් ග්‍රෑම් 500 ක්
  • රට ඉඳි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • හකුරු ග්‍රෑම් 250 ක්
  • පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • බිත්තර 02 ක්
  • කිරි කෝප්පයක්
  • සාදික්කා කුඩු
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කෙසෙල් වල පොතු හැර පොඩි කරගෙන පිටි එකතු කරමින් හොඳින් අනා ගන්න.හකුරු ටික සූරා ගන්න.රටඉඳි ඇට ඉවත් කර සිහින්ව ලියා ගන්න.දැන් කෙසෙල් හා පිටි මිශ්‍රණයට හකුරු ටික එක්කර අනා ගන්න.රටඉඳි කැබලිද දමා බිත්තරද එක්කර අනා ගන්න.සාදික්කා කුඩු, ලුණු හා කිරිද දමා හොඳින් අනාගෙන තෙල් කඩදාසියක් එලූ තැටියක දමා මද උණුසුම උඳුනක පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!