කෙසෙල් ගෙඩි පිලව්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • කෙසෙල් ගෙඩි 05 ක්
  • ලුණු තේ හැදි භාගයක්
  • සීනි රස අනුව
  • බැදීමට තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

  • පාන් පිටි හලා ගෙන එයට සීනි සහ ලුණු එකතු කරන්න.ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි ලෙලි ඉවත් කර කුඩා කැබලි වලට කපාගන්න.ඇඟිලි වලින් කෙසෙල් කැබලි පොඩි කරමින් පාන් පිටි දමා ඒ සමඟ මිශ්‍ර කරන්න.වතුර ටිකක් දමා මිශ්‍රණය පිළියෙල කර ගන්න. තෙල් රත්කර මිශ්‍රණයෙන් කැබලි කඩමින් තෙලට දමා මද ගින්නේ බැද ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!