කොස් ඇට අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කොස් ඇට 50 ක්
  • ගම්මිරිස් ඇට ටිකක්
  • අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්
  • ගා ගත් පොල් මේස හැඳි 20 ක්
  • හකුරු ග්‍රෑම් 25 ක්
  • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

  • කොස් ඇට කබලේ බැද ගන්න.පොතු ඉවත් කර වංගෙඩියක දමා කොටා ගන්න.එයට සිහින්ව කපා ගත් ඉඟුරු හා ගම්මිරිස් ඇට දමා කොටන්න.ඉතිරි ද්‍රව්‍යද එකතු කර හොඳින් කොටා ගෙන අතින ගුලි කර අග්ගලා සාදා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!