චොකලට් බීමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • චොකලට් මේස හැඳි එකහමාරක්
  • කිරි වීදුරුවක්
  • වැනිලා
  • ගෝල්ඩන් සිරප් බින්දු කීපයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කිරි වීදුරුවකට චොක්ලට් හා වැනිලා මිශ්‍ර කර පැය කාලක් පමණ අධි ශීතකරණයේ තබන්න. වෙනත් වීදුරුවකට ගෝල්ඩන් සිරප් බිංදු කීපය දමා ඒ මේ අතට හරවා ඔබ සාදා ඇති කිරි වීදුරුව එයට වත් කර බීමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!