තෙම්පරාදු කළ රසවත් බතක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බාස්මතී හාල් හුන්ඩු 02 ක්
 • සුදු ලූණු හා අමු ඉඟුරු මේස හැන්ඳක්
 • කරදමුංගු, කරාබුනැටි ඇට 02 බැගින්
 • බිත්තර
 • කජු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලූණු කොළ කීපයක්
 • බැදගත් මාළු කැබලි කීපයක්
 • හතු ස්වල්පයක්
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
 • සුප්කැට 02 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සුප්කැට 02 ක් දමා බත බෙරි නොවන සේ පිස ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත් වන විට සිහින්ව කපා ගත් සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු, ගසාගත් බිත්තරය හා කරදමුංගු හා කරාබු නැටි එයට එක්කර බැදගන්න.පිසගත් බතද එයටම එකතු කර කූරු ගා බැදගත් කජු, හතු හා කුඩා මාළු කැබලි ඊට මිශ්‍ර කර ලූණු කොළ කැබලිද මිශ්‍ර කර ගන්න.අවශ්‍ය පමණ ලුණු එක්කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!