තෙල් දැමූ හුරුල්ලන් ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • හුරුල්ලන් ග්‍රෑම් 500 ක්
  • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
  • අමු මිරිස් හෝ මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • කෑලි මිරිස් තේ හැදි 02 ක්
  • ගොරකා කෑල්ලක්
  • කුරුඳු පොත්තක්
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

  • හුරුල්ලන් සුද්ද කර සෝදා කහ සහ ලුණු අතඟා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.බැදගත් හුරුල්ලාගේ පෙති ලෙස ගලවා ගනිමින් මැද කටුව ඉවත් කර ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් රත් කර මාළු මිරිස් හා ලූණු හැර ඉතිරි ද්‍රව්‍ය දමා තැම්බෙන්නට හරින්න.පසුව පෙති කපා ගත් මාළු මිරිස් හා ලොකු ලූණු දමා එහාට මෙහාට පෙරලමින් බැද ගන්න.අවසානයට බැදගත් හුරුල්ලන් දමා කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!