තෝර මාළු බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තෝර මාළු පෙති ටිකක්
  • මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්
  • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • විනාකිරි ටිකක්
  • කෙසෙල් කොළ කීපයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • තෝර මාළු පෙති අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා සෝදා ගන්න.ඉන්පසු ලුණු, ගම්මිරිස්, විනාකිරි, කහ කුඩු, මිසිර් කුඩු අතගා ගන්න. මෙසේ සකසා ගත් මාළු පෙති කෙසෙල් කොළ කැබලි වල ඔතා ඉරටු කැබැල්ලක් ගසා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!