දෙල් පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඉදුණු දෙල් ගෙඩියක් ( හුමාලයෙන් තම්බා ගන්න.)
  • කිරි අඬු කෝප්ප 02 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 200 ක්
  • කුඩු කරගත් කරදමුංගු හා කරාබුනැටි තේ හැඳි භාගයක්

කස්ටඩ් මිශ්‍රණය සඳහා –

  • කස්ටඩ් පවුඩර් මේස හැඳි 02 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 100 ක්
  • වැනිලා තේ හැන්ඳක්

 

සාදන ක්‍රමය –

භාජනයක් ගෙන කිරි, සීනි, කරදමුංගු, කරාබුනැටි දමා උතුරා එන විට පොඩි කරගත් දෙල් දමා උයන්න. එය උකු වන විට බෝලයක් මෙන් සෑදේ.මෙයින් බෝල කීපයක් සාදා ගන්න.ඒ මත කස්ටඩ් මිශ්‍රණය උඩින් වත්කරන්න.( බඳුනකට කිරි දමා උතුරුවන්න.එය උතුරන විට ගින්දර නිවා කස්ටඩ් පවුඩර් ටික කිරි ටිකකින් දිය කර පළමු මිශ්‍රණයට දමා පෙරා වැනිලා එක් කරගනිමින් කස්ටඩ් මිශ්‍රණය සාදා ගන්න.)

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!