දෙල් වලින් අළුවා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පැසුණු ලොකු දෙල් ගෙඩියක්
  • බැදපු හාල්පිටි කෝප්පයක්
  • පැණි කෝප්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • දෙල් ගෙඩියේ ලෙලි ඉවත් කර දෙහි ටිකක් අතුල්ලා හොඳින් සෝදා ගන්න.ඉන්පසු සිහින්ව ලියා රන්වන් පාට වන තුරු තෙලේ බැද ගන්න.ඉන්පසු පැණි ලිප තබා මද ගින්නේ උතුරවන්න.බැදගත් දෙල් සහ හාල් පිටි ලිප මත ඇති පැණි භාජනයට දමා හොඳින් කවලම් කරන්න.භාජනය ලිපෙන් බාගන්න.ලෑල්ලක දමා තුනී කර කැමති හැඩයකට කපා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!