නෝකෝල් බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • නෝකෝල් ගෙඩි 03 යි
  • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේහැඳි භාගයයි
  • කොත්තමල්ලි කුඩු තේහැන්ඳක්
  • කහකුඩු තේ හැදි කාලයි
  • කඩලපිටි හෝ හාල් පිටි මේස හැදි 02 ක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්
  • තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

  • නෝකෝල් වල පොතු ඉවත් කර සිහින් පෙති කපා ගන්න.ලුණු හා කහ තවරා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න.ඒවායේ හොඳින් වතුර බේරෙන්නට තබා මිරිස්, ගම්මිරිස් සහ කොත්තමල්ලි කුඩු සමඟ මිශ්‍ර කරන්න. කඩල පිටි හා හාල් පිටි වලට වතුර හා ලුණු ටිකක් එකතු කර තරමක් උකුවට බැටරය සාදා ගන්න.නෝකෝල් පෙති එහි දවටා තෙලේ බදින්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!