පපඩම් බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පපඩම් දෙක තුනක්
  • වියළි මිරිස් කරල් දෙක තුනක්
  • කරවිල පෙති කීපයක්
  • මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කරවිල පෙති වලට ලුණු ටිකක් මිශ්‍ර කර බැදගන්න.වියළි මිරිස් කරල් කුඩාවට කපා බැදගන්න.පපඩම්ද කුඩාවට කඩා බැදගන්න.දීසියක් ගෙන කුඩාවට කඩාගන් පපඩම්, බැදගත් වියළි මිරිස් කැබලි හා කරවිල එකතු කර කැමති නම් මිරිස් කුඩු හා ලුණු ටිකක් මිශ්‍ර කරන්න.

Wed, 19 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!