පරා මාළු පොල්කිරි ඇඹුල්තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොඩි පරා මාළු
 • තක්කාලි
 • රතු ලූණු
 • අමු මිරිස්
 • කහ කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • සුදු ලූණූ
 • අමු ඉඟුරු
 • පොඩියට කැපූ බී ලූණු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොතු
 • උලු හාල් ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි
 • දෙහි හෝ විනාකිරි
 • දිය කිරි

සාදන ක්‍රමය –

 • පරා මාළු හොඳට සුද්ද කර ගන්න.ඊළඟට සාස්පානක් ගෙන කපාගත් බී ලූණු, අමු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා, කහ කුඩු, උලු හාල් හා දිය කිරි ස්වල්පයක් දමා හොඳින් තැම්බෙන්නට හරින්න.පසුව මිටිකිරි හා දෙහි ඇඹුල් හෝ විනාකිරි ටිකක් දමා උකුවට හොද්ද හදා ගන්න.දැන් සුද්ද කර ගත් මාළුවන්ට සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු, ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු දමා ඉහත දී සාදා ගත් හොද්ද ද මාළුවන් ද දමා දම ගින්දරේ තම්බා ගන්න.බාගෙට තැම්බෙන විට පලාගත් මිරිස් කරල්, සුද්ද කරගත් රතු ලූණු, කැපූ තක්කාලි එයට එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!