පරා මාළු පොල්කිරි ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොඩි පරා මාළු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • අමු මිරිස්
 • තක්කාලි
 • රතු ලූණු
 • විනාකිරි හෝ දෙහි
 • මිටි කිරි
 • කහ
 • පොඩියට කැපූ බී ලූණු
 • ඉඟුරු
 • සුදු ලූණු
 • උළුහාල් ටිකක්
 • කුරුඳු පොතු
 • රම්පෙ හා කරපිචා
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පරා මාළු සුද්ද කර තැටියකට දමා ගන්න.සාස්පානකට කපා ගත් බී ලූණු, අමු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා, උලුහාල්, කහ හා දියකිරි ස්වල්පයක් දමා හොඳින් තැම්බෙන්නට හරින්න.පසුව මිටිකිරි හා දෙහි ඇඹුල් ස්වල්පයක් දමා උකුවට හොද්ද සාදා ගන්න.තැටියට දැමූ මාළුවන්ගේ ඔළුවට සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු, ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු දමා ඉහත සාදාගත් හොද්ද මාළුවන්ට වත් කර අඩු ගින්දරේ තම්බන්න.බාගෙට තැම්බෙන විට සුද්ද කරගත් රතු ලූණූ,කපා ගත් තක්කාලි, පැලූ මිරිස් කරල්, මාළුවන්ට උඩ්න් දමා හොද්ද උඩින් වත් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!