පාන්කුඩු තවරා බැදගත් සාලයෝ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සාලයෝ ග්‍රෑම් 500 ක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • විනාකිරි මේස හැඳි 02 ක්
  • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • ලුණු
  • පිටි බැටරයක්
  • පාන්කුඩු
  • සෝස්

සාදන ක්‍රමය –

  • සාලයෝ හොඳින් සෝදා මිරිස් කුඩු, ලුණු, විනාකිරි, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ සමඟ සෝස් දමා හොඳින් අතඟා පැයක් පමණ තබන්න.ඉන්පසු පිටි බැටරය සාදා සාලයෝ එහි දවටා පාන්කුඩු තවරා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!