පාන් පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කිරි මිලි ලීටර් 300 ක්
  • සීනි මේස හැන්ඳක්
  • ගා ගත් පොල් මේස හැන්ඳක්
  • පාන් පෙති 05 ක්
  • බිත්තරයක්
  • මුද්දරප්පලම් හා කජු ග්‍රෑම් 15 බැගින්
  • ජෑම් ස්වල්පයක්
  • බටර් ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ජෑම් හා බටර් ස්වල්පයක් තවරා පාන් කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න.පුඩිං භාජනයක් ගෙන ඇතුළත බටර් තවරා පාන් වලින් භාගයක් එයට දමා ඒ මත මුද්දරප්පලම් හා කජු වලින් භාගයක් දමා නැවත ඉතිරි පාන් තට්ටුව දමා ගන්න.ඊට ඉතිරිව ඇති කජු හා මුද්දරප්පලම් දමා ගසාගත් බිත්තරය සීනි හා කිරි සමඟ මිශ්‍ර කර එයින් භාගයක් පමණ පාන් මත වත් කරන්න.පාන් පෙඟෙන තුරු තබා ඉතිරි කිරි මිශ්‍රණයත් වත්කර පුඩිම මතුපිට ගා ගත් පොල් විසුරුවා රන්වන් පාට වනතුරු බේක් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!