පාන් හා බටර් වලින් පුඩිමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සුල්තානා ග්‍රෑම් 50 ක්
  • පාන් පෙති 03 ක්
  • බිත්තර 03 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 50 ක්
  • වැනිලා තේ හැන්ඳක්
  • කිරි ලීටර් භාගයක්
  • බටර් අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

  • පුඩිම සෑදීමට භාජනයක් ගෙන එහි පතුලට සුල්තානා දමන්න.පාන් වල වාටි කපා ඒවායේ බටර් තවරා ගන්න.ඉන්පසු මෙම පාන් පෙති තුන් හුලස් හැඩයට කපන්න.මෙම පාන් පෙති භාජනය තුළ අතුරන්න. දැන් වෙනම භාජනයක සීනි, වැනිලා හා බිත්තර එක්කර ගනිමින් හොඳින් ගසා ගන්න.ඉන්පසු කිරි එකතු කරන්න.ඉන්පසු මෙය පෙරා පාන්පෙති වලට උඩින් දමන්න.ඉන්පසු වතුර භාජනයක් මත තබා සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 160ක උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 45ක් පැයක් අතර කාලය තුළ බේක් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!