පැණි කොමඩු බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පැණි කොමඩු ග්‍රෑම් 400 ක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පැණි කොමඩු වල පොතු හා ඇට ඉවත් කර කෑලි කපා ගන්න.එයට ලුණු එකතු කර බ්ලෙන්ඩරයකට දමා ගසන්න.වතුර හා සීනි අවශ්‍ය නොවේ.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!