පැණි පොල් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සාදාගත් පැණිපොල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • බිත්තර 04 ක්
  • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • මාගරින් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 02 ක්
  • ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්
  • සුවඳ කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • කජු ග්‍රෑම් 100 ක්
  • රටඉඳි ග්‍රෑම් 200 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

( පැණි උණුකර ඊට ගාගත් පොල් එක්කර පැණි පොල් සාදා ගන්න.) සීනි හා බිත්තර එකට බීට්කර අයිස් ඉවත් කරගත් මාගරින් එකතු කර නැවත බීට් කරගන්න.බේකින් පවුඩර් හා ආප්ප සෝඩා සමගින් පාන්පිටි හලාගෙන පැණි පොල් සමඟ බීට් කරගත් මිශ්‍රණයට එක්කර කවලම් කරගන්න.කජු හා රටඉඳි කුඩාවට කපාගෙන සුවඳ කුඩු සමඟ මිශ්‍රණයට එක්කර හොඳින් අනා ගන්න.තෙල් කඩදාසියක්  එලන ලද තැටියකට මෙම මිශ්‍රණය දමා විනාඩි 50 ක පමණ කාලයක් බේක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!