බණ්ඩක්කා සම්බෝලයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 100 ක්
  • කෑලි මිරිස් තේ හැදි භාගයක්
  • රතු ලූණූ ගෙඩි තුන හතරක්
  • පොල් මේස හැදි දෙකක්
  • දෙහි හා ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බණ්ඩක්කා පිරිසිදු කර සිහින් කෑලි කපා රන්වන් පාට වන තුරු ගැඹුරු තෙලේ බදින්න.ඉන්පසු පොල්, කෑලි මිරිස්, සිහින්ව ලියා ගත් රතු ලූණූ හා දෙහි ඇඹුල් කවලම් කර බැදගත් බණ්ඩක්කා කැබලි එයට මිශ්‍ර කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!