බැදගත් අල බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු
  • දෙහි යුෂ
  • ලුණු
  • බටර් මේස හැන්ඳක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අල තම්බා පොඩි කර ගන්න.රතු ලූණු, අමු මිරිස් සිහින්ව ලියා ගන්න.දැන් පොඩි කරගත් අල බඳුනකට දමා ලියාගත් රතු ලූණු, බටර්,අමු මිරිස්, ගම්මිරිස්, ලුණු හා දෙහි ඇඹුල් යොදා මිශ්‍ර කර ගන්න.ඉන්පසු කුඩා බෝල සාදා බිත්තර සාරු හා පාන්කුඩු වල දවටා තෙලේ බැද ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!