මස් සඳහා මිශ්‍රණය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වියළි මිරිස් කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සූදුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • මාදුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 50 ක්
  • කහ කෑලි ටිකක්
  • කරදමුංගු, කරාබුනැටි 05 ක් 06 ක්
  • කුරුඳුපොතු 03 ක්
  • සෝදා වේලා ගත් කරපිංචා

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මිරිස් වල නැටි ඉවත් කර කබලේ බදින්න.සූදුරු, මාදුරු, කුරුඳුපොතු වෙන වෙනම බදින්.කබල ලිපෙන් බා එම රස්නයෙන් කරදමුංගු, කරාබුනැටි හා කරපිංචා බැදගන්න.සියල්ලම එකට මිශ්‍ර කර කුඩුකර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!