මාළු ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු කැබලි ග්‍රෑම් 200 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • පොඩි ඉඟුරු පෙත්තක්
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරලක්
 • විනාකිරි ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • තෙල් ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා ගත් මාළු වලට විනාකිරි, ගම්මිරිස් කුඩු හා ලුණු දමා මද ගින්නේ තම්බා ගන්න.අමු ඉඟුරු හා සුදු ලූණු අඹරා ගන්න.බී ලූණු හා මාළු මිරිස් පෙති කපා ගන්න.භාජනයකට තෙල් ස්වල්පයක් දමා ලිප තබන්න.තෙල් රත්වන විටදී අඹරා ගත් ද්‍රව්‍ය, පෙතිකපා ගත් ද්‍රව්‍ය හා කරපිංචා දමා බැදගන්න.තම්බා ගත් මාළු කැබලි ද දමා කවලම් කරන්න.මිටි කිරි ස්වල්පයක් දමා උතුරුවා බාන්නට කිට්ටුව මාළු මිරිස් හා රට ලූණු පෙති ටික දමන්න.විනාඩියකට පසු ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!