මෑ කරල් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • මෑ කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • තක්කාලි ගෙඩියක්
  • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • බී ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
  • විනාකිරි මේස හැදි 02 ක්
  • ලුණු
  • ගම්මිරිස්
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මෑ කරල් තරමක් ලොකු කෑලි වලට කඩා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.වෙනත් භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා ලූණු හා මාළු මිරිස්, තක්කාලි දමා තරමක් බැද විනාකිරි එක් කරන්න.ලුණු හා ගම්මිරිස් යොදා බැදගත් මෑ කරල් ද දමා කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!