මිංචි සම්බෝලය

අවශ්‍ය දුව්‍ය –

  • මිංචි කොළ ග්‍රෑම් 250 ක්
  • අමු ඉඟුරු ටිකක්
  • සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
  • පොල් ග්‍රෑම් 100 ක් පමණ

සාදන ක්‍රමය –

  • මිංචි කොළ හීනියට අඹරන්න.අමු ඉඟුරුත් සුදු ලූණුත් සිහින්ව අඹරා ගන්න.එයටම ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු මිශ්‍ර කර දෙහි යුෂද එකතු කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!