ලූණු හා උම්බලකඩ බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 200 ක්
  • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 200 ක්
  • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
  • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • කරදමුංගු කරල් 02 ක්
  • කරපිංචා
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා ලියාගත් අමු මිරිස් හා රතු ලූණු ටික දමා තෙම්පරාදු කර ගන්න. ඉන්පසු උම්බලකඩ, කෑලි මිරිස්, කරපිංචා, කරදමුංගු හා ලුණු එකතු කර විනාඩි 05 ක් පමණ තැම්බෙන්නට හරින්න.මිශ්‍රණය වියළි ගතියට එන විට අවශ්‍ය නම් පමණක් සීනි ස්වල්පයක් එක්කරන්න.

Wed, 26 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!