වටලප්පන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 350 ක්
  • උකු පොල්කිරි කෝප්ප 02 ක්
  • බිත්තර 08 ක්
  • සාදික්කා හා කරදමුංගු කුඩු තේ හැඳි බැගින්
  • කජු මද කීපයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • හකුරු හොඳින් ගා ගන්න.බිත්තර ගසාගෙන කජු මද හැර ඉතිරි සියළුම ද්‍රව්‍ය එක්කර හොඳින් දිය කර ගන්න.වටලප්පන් තම්බන භාජනයට මිශ්‍රණය පෙරා ගන්න. කජු කැබලි කර ඊට එක් කරන්න.භාජනයේ කට පියනකින් වසා මෙම භාජනය බස්සවා ගත හැකි ප්‍රමාණයේ සාස් පානකට වතුර දමා භාජනය එහි බස්සවා විනාඩි 40 ක් පමණ තම්බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!