වම්බටු සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වම්බටු ග්‍රෑම් 250 ක්
  • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු
  • දෙහි ඇඹුල්
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • වම්බටු පෙති කපා ගැඹුරු තෙලේ බැද තෙල් බේරෙන්නට හරින්න.තක්කාලි, ලූණු, මාළු මිරිස් හැඩයට කපා බඳුනකට දමා දෙහි, ලුණු, ගම්මිරිස් කවලම් කර බැදගත් වම්බටු පෙති ඊට එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!