වැල් පෙනෙල වලින් ලුණු මිරිසක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වැල් පෙනෙල කොළ
  • රතු ලූණු
  • අමු මිරිස්
  • උම්බලකඩ කුඩු
  • දෙහි ඉස්ම
  • ලුණු කුඩු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • වැල්පෙනෙල කොළ නැටිත් සමඟ සෝදා වතුර බේරෙන්නට තබන්න.රතු ලූණු හා අමු මිරිස් සිහින්ව ලියා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සමඟින් අනා ලුණු මිරිසක් සාදා ගන්න.ආහාරයට ගැනීමට සූදානම්ව දිය බේරා ගත් වැල්පෙනෙල කොළ සිහින්ව ලියා මෙම ලුණු මිරිසට මිශ්‍ර කරන්න. කොළ පොඩි නොවන සේ අතින් මිශ්‍ර කර ගැනීමට වග බලා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!