සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කරදමුංගු
  • කරාබුනැටි
  • සාදික්කා
  • කුරුඳු
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා
  • සේර
  • උලුහාල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මේ සියල්ල සෝදා වෙන වෙනම වේලා ගන්න.වෙන වෙනම කබලක බැද බ්ලෙන්ඩරයකට දමා කුඩුකර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!