ෆලූඩා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කිරිපිටි මේස හැඳි 03 ක්
  • උණු වතුර වීදුරුවක්
  • සීනි මේස හැඳි 03 ක්
  • රෝස එසන්ස් තේ හැඳි කාලක්
  • රෝස සිරප් වීදුරු කාලක්

සරසා ගැනීමට –

  • කපාගත් ජෙලි කැබලි
  • කස කසා ඇට
  • වැනිලා අයිස් ක්‍රීම්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • වීදුරුවකට රෝස සිරප් ටිකක් දමා ගන්න.වෙනත් වීදුරුවකට කිරිපිටි, උණු වතුර හා සීනි කවලම් කර කිරි එකක් සාදා ගන්න.මෙය රෝස සිරප් වීදුරුවට එක් කරන්න.දැන් රෝස එසන්ස් දමන්න.ඉන්පසු පොඟවා ගත් කසකසා ඇට,ජෙලි කැබලි හා වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් වලින් සරසා ගන්න.( ෆලූඩා පිළිගැන්වීමට පැයකට පෙර කසකසා ඇට ඇල් වතුරේ දමා පොඟවා ගත යුතුය.)

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!