බීට් රූට් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බීට්රූට් අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • විනාකිරි කෝප්පයක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • කරාබු නැටි 05 ක්
 • ලුණු

 

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බීට් අල පොතු හැර සෝදා රවුම් කපා ගන්න.භාජනයකට විනාකිරි, ලුණු, කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු
Read the rest

Mon, 24 Feb 2020

කෙසෙල්මුව අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කෙසෙල් මුවයක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 15 ක්
 • අඹරාගත් අබ මේස හැන්ඳක්
 • අමු මිරිස් කරල් 10 ක්
 • විනාකිරි කෝප්ප කාලක්
 • ඉඟුරු හා සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කෙසෙල් මුව සිහින්ව කපා දෙහි හා ලුණු මිශ්‍ර
Read the rest

Fri, 21 Feb 2020

ලුණු දෙහි සමඟ රට ඉඳි චට්නි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • රට ඉඳි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • විනාකිරි කෝප්ප භාගයක්
 • සීනි තේ හැඳි 04 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • ලුණු දෙහි ග්‍රෑම් 125 ක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • රට ඉඳි ඇට හැර කුඩා කැබලි වලට
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

හාල්මැස්සන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • විනාකිරි අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • අබ මේස හැඳි භාගයක්
 • සීනි මේස හැඳි භාගයක්
 • කහ හා ලුණු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඇඹරැල්ලා අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඇඹරැල්ලා ගෙඩි 16 යි
 • විනාකිරි බෝතල් භාගයයි
 • ලුණු

අබ මිශ්‍රණය සඳහා –

 • අබ ඇට ග්‍රෑම් 100 යි
 • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50 යි
 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 50 යි
 • විනාකිරි බෝතල් භාගයයි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඇඹරැල්ලා වල පොත්ත ඉවත්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!