ටින් කිරි නැතිව කිරි ටොෆි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සීනි ග්‍රෑම් 200 යි
  • බටර් මේස හැන්දයි
  • පාන් පිටි මේස හැදි 05 යි
  • වතුර කෝප්ප භාගයයි
  • කිරිපිටි තේ හැදි 07 යි

සාදන ක්‍රමය –

  • සීනි ලිප තබා මදක් රත් කර පසුව වතුර එක් කර හැදිගාමින් උකු පදමට
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!