කොස් ඇට වඩේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කොස් ඇට 50 යි
 • සිහින්ව ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 04 යි
 • සිහින්ව ලියූ රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 යි
 • සිහින්ව ලියා ගත් කරපිංචා ටිකක්
 • හාල් පිටි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • හොඳින් සෝදා ගත් කූනිස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • පොල්තෙල් බෝතල්
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

අල බොන්ඩා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තම්බා ගත් අර්තාපල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැදි භාගයයි
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

බැටරය සඳහා –

 • කඩල පිටි ග්‍රෑම් 200 යි
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!