තෝසෙ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • උලුඳු ඇට ග්‍රෑම් 300 ක්
 • සුදු කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 300 ක්
 • ආප්ප සෝඩා
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය  –

 • උලුඳු ඇට හා සහල් වෙන නෙම පෙඟෙන්නට දමා පියළි ඉවත් කර හොඳින් අඹරා ගන්න.ආප්ප සෝඩා හා වතුර මෙයට දමා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කිරි රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කුඩා පාන් පෙත්තක මැද කොටස
 • පොල්කිරි අවශ්‍ය පමණ
 • පරිප්පු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පරිප්පු සෝදා පැය 02 ක් පමණ පෙඟෙන්නට හැර සිහින්ව අඹරා ගන්න.පොල්කිරි වලට පාන්පෙති කැබැල්ල දමා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

එළවළු රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කැරට් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බිත්තරයක්
 • ලුණු
 • මඳ උණුසුම් වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බඳුනකට පිටි, බටර්, බිත්තර, ලුණු අවශ්‍ය පමණට දමා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අල රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තම්බා පොඩිකරගත් අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 40 ක්
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 300 ක්
 • සිහින්ව කපා ගත් රතුලූණු හා අමු මිරිස් ටිකක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • සිහින්ව කපාගත් මුකුණුවැන්න මිටක්
 • ලුණු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අල රොටි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 500 යි
 • පිටි ග්‍රෑම් 500 යි
 • පොල් බෑයක පොල්
 • රට ලූණු ගෙඩියක්
 • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැදි 02 ක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • අනාගැනීමට පොල් කිරි

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!