හතු කට්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තම්බා පොඩි කරගත් බතල ග්‍රෑම්  100 ක්
 • හතු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • බිත්තරයක්
 • බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව ලියාගත් කරපිංචා
Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

ඉඳිආප්ප බුරියානි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉඳිආප්ප 50 ක්
 • බිත්තර 03 ක්
 • කැරට් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ගෝවා ග්‍රෑම් 200 ක් රටලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
 • ඉඟුරු තේ හැන්ඳක්
 • සුදුලූණු තේ හැන්ඳක්
 • කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 500 ක් (කුඩාවට කපා ගන්න.)
 • කජු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!