ඉඳිආප්ප බුරියානි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඉඳිආප්ප 50 ක්
  • බිත්තර 03 ක්
  • කැරට් ග්‍රෑම් 200 ක්
  • ගෝවා ග්‍රෑම් 200 ක් රටලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
  • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
  • ඉඟුරු තේ හැන්ඳක්
  • සුදුලූණු තේ හැන්ඳක්
  • කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 500 ක් (කුඩාවට කපා ගන්න.)
  • කජු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!