පොල් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොල් ගෙඩියක්
 • රට ඉඳි ග්‍රෑම් 150 ක්
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පුහුල් දෝසි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කජු හා සුල්තානා ග්‍රෑම් 100 බැගින්
 • රතු සීනි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ලුණු තේ හැඳි භාගයක්
 • මාදුරු තේ හැන්ඳක්
 • බේකිං පවුඩර් තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හකුරු මිශ්‍ර රටඉඳි කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

• හකුරු ග්‍රෑම් 250 යි
• රට ඉඳි ග්‍රෑම් 200 යි
• රුලං ග්‍රෑම් 125 යි
• පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50 යි
• මාගරින් ග්‍රෑම් 150 යි
• බිත්තර 03 යි
• බේකින් පවුඩර් තේ හැන්ඳයි
• … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කෙසෙල් ගෙඩි කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉදුණු ඇඹුල් කෙසෙල් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • රට ඉඳි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • හකුරු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බිත්තර 02 ක්
 • කිරි කෝප්පයක්
 • සාදික්කා කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කෙසෙල් වල පොතු හැර පොඩි කරගෙන
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පැණි පොල් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාදාගත් පැණිපොල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බිත්තර 04 ක්
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 02 ක්
 • ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්
 • සුවඳ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • කජු ග්‍රෑම්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

චීස් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බටර් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • බිත්තර 02 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කේක් කුඩු ස්වල්පයක්
 • ජෑම්
 • කජු මද
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පිටි වලට ලුණු කවලම් කර බටර් මිශ්‍ර කර අයිස් වතුරෙන් අනා ගන්න.බිත්තර, සීනි හා බටර්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!